Newyddion Cyngor Tref Criccieth

2020

Awst

CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL

Gweld fersiwn PDF yr hysbysiad

Gorffennaf

SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener 21 Awst, 2020.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Dr Catrin Jones,
Clerc y Cyngor.
Dyddiedig 3 Awst 2020.

Mehefin

Hysbysiad o ddyddiad penodiedig ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Cyngor Tref Criccieth

Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

 1. Dyddiad cyhoeddi 17/06/2020
   
 2. Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol mewn lleoliad i’w drefnu wrth wneud cais i:

  Clerc Cyngor Tref Criccieth, e-bost clerccriccieth@gmail.com, ffôn 01766 523294 neu 07780886512 rhwng yr oriau o 2 yp a 6yp o ddydd Llun i ddydd Gwener

  yn dechrau ar 1af Medi 2020, ac yn diweddu ar yr 28ain o Fedi 2020.

O 29ain Medi 2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a'u cynrychiolwyr hefyd:

 • yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon. Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton SO14 3TL; a chael
   
 • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol drwy BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton SO14 3TL. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.

Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Gweld fersiwn PDF yr hysbysiad

Mawrth

CEFNOGAETH COVID-19

Manylion o'r gefnogaeth sydd ar gael

GWYBODAETH COVID-19

Covid-19

Ionawr

ADRODDIAD AR Y DDYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH A CHYDNERTH ECOSYSTEMAU 2019

Darllen yr adroddiad

CYFETHOL I SEDDAU GWAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi dwy sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i’r seddau wag sydd i’w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel cynghorydd.

Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 29 Chwefror 2020 – gweler manylion cyswllt isod.

Dr Catrin Jones Clerc y Cyngor
Cae Gwenllian, Pentrefelin, Criccieth LL52 0RB
clerccriccieth@gmail.com

2019

Rhagfyr

SEDDI GWAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 2 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun, 20 Ionawr, 2020.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Darllen y rhybudd cyflawn

Tachwedd

Helpwch i lunio datganiad ardal

Beth yw datganiadau ardal?

Ffurflen archebu

Hydref

Poster dadorchuddiad cerflun Welsh Incident

Medi

Hysbyseb Swydd: Canfaswyr Etholiadol

Dilynwch y linc am ragor o fanylion (yn agor mewn ffenestr newydd): https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/ADNSwyddi/swydd.asp?iaith=cy&rhif_swydd=11199

Awst

Arolwg o Anghenion Tai Lleol

A oes angen am Dai Fforddiadwy ar gyfer pobl leol yn ardal Cricieth?

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Dewch i Ddweud Eich Dweud

Gwahoddiad i Sesiwn Galw i Mewn – Dyfodol Adeilad yr Hen Lyfrgell,Cricieth Croeso mawr i bawb!

Dydd Mercher 4ydd Medi 2019, Neuadd Goffa Cricieth Galwch draw unrhyw amser rhwng 2pm a 4pm NEU rhwng 5pm a 7pm. Cyfle i rannu barn mewn modd anffurfiol, bydd paned ar gael.

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Gorffennaf

digwyddiad-creadigol-awst-2019

CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i'r sedd wag sydd i'w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel cynghorydd. Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 19 Awst 2019 – gweler manylion cyswllt isod.

Dr Catrin Jones
Clerc y Cyngor
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RB

Mehefin

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr - cyfrifon y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 28 Mehefin, 2019.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Clerc y Cyngor,
Dyddiedig 10 Mehefin 2019.

Chwefror

Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad

Gweld y Rhybudd am fanylion pellach.

Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2019

Lawrlwytho'r arolwg.

Ionawr

Strydoedd Unigryw Criccieth – Tref sy’n Gweithio mewn Partneriaeth

Newyddion gwych wrth i Gyngor Tref Criccieth a Fforwm Busnes Criccieth ennill grant o £16,000 gan Arloesi Gwynedd Wledig ar gyfer prosiect Strydoedd Unigryw er mwyn cefnogi nifer o syniadau cyffrous sydd wedi eu cynnig i gynyddu ymwelwyr i’r dref.  Mae’r Cyngor Tref yn falch i gyfrannu £1,500 o gyllid tuag at hyn i wneud cyfanswm o £17,500 ar gyfer y prosiect hynod gyffrous hwn. Ers Medi 2017 mae Cyngor Tref Criccieth wedi gweithio gyda’r gymuned i ddatblygu Cynllun Cymunedol Criccieth er mwyn gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y dref. Cynhaliwyd Diwrnod Agored gan y Cyngor Tref  ar 23 Medi 2017 a fynychwyd gan gannoedd o breswylwyr ac ymwelwyr er mwyn rhoi cyfle i gasglu syniadau am Gynllun Cymunedol. Dilynwyd gyda gweithdai i ddatblygu’r cynllun yn 2018. O ganlyniad sefydlwyd grwpiau prosiect penodol sy’n adrodd i’r Cyngor Tref.  Mae gweithdai rheolaidd gyda pherchnogion busnes, trigolion, cymdeithasau, clybiau a grwpiau cymdeithasol eraill yn parhau i weithio ar nifer o amcanion a blaenoriaethau i’r dref fel rhan o’r cynllun. Un elfen bwysig yw economi'r dref.

Tref cymharol fychan, hanesyddol a ddeniadol glan y môr yw Criccieth sydd â rhywbeth i’w gynnig i ymwelwyr a’i phreswylwyr gydol y flwyddyn - fodd bynnag mae’n sialens barhaol i sicrhau economi sy’n ffynnu yn y dref oherwydd newid i arferion siopa sydd yn dueddiad cyffredinol ar hyd a lled y wlad. Dywedodd y Cyng. Elizabeth George, Cadeirydd y Cyngor: “Mae cydweithio yn sicrhau canlyniadau mwy effeithiol nag sy’n bosib drwy weithio’n unigol ac mae cyfleodd gwych ar gael oherwydd y cyllid ariannu arloesol yma i weithio mewn partneriaeth i gynyddu nifer yr ymwelwyr a’r gwariant yn yr ardal.  Mae misoedd cyffrous iawn o’n blaen yn y dref. Mae’r Cyngor Tref a Fforwm Busnes Criccieth yn edrych ymlaen at weithio gyda Hwb Criccieth a phobl ifanc y dref i wireddu amcanion y prosiect cyffrous hwn na fyddai’n bosib fel arall. Diolch i Arloesi Gwynedd Wledig am y gefnogaeth. Bydd cynlluniau a gweithgareddau yn cael eu rhannu maes o law.”
 

2018

Rhagfyr

CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i'r sedd wag sydd i'w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel Cynghorydd. Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 31 Ionawr 2019 – gweler manylion cyswllt isod.

Dr Catrin Jones
Clerc y Cyngor
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RB

Tachwedd

SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 14 Rhagfyr, 2018.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Clerc y Cyngor,
Dyddiedig 26 Tachwedd 2018.

RHAGLEN WYTHNOS Y COFIO

1918 - 2018

4.11.2018 - 11.11.2018

Gweld y rhaglen am y manylion llawn.

Medi

GRANTIAU HYD AT £1,500

Cist Gymunedol Gwynedd

Gweld yr hysbyseb am y manylion llawn.

Gorffennaf

CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i’r sedd wag sydd i’w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel Cynghorydd. Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 31 Awst 2018 – gweler manylion cyswllt isod.

Dr Catrin Jones (Clerc y Cyngor)
Cae Gwenllian, Pentrefelin, Criccieth LL52 0RB
clerccriccieth@gmail.com

Mehefin

SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 6 Gorffennaf, 2018.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Clerc y Cyngor,
Dyddiedig 18 Mehefin 2018.

Mai

HYSBYSEB - Archwilio Ffurflen Flynyddol Cyngor Tref Criccieth

Gweld yr hysbyseb am y manylion llawn.

Mawrth

Cynllun Cymunedol Criccieth

Dyma adroddiad y Cyngor Tref yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar 23 Medi 2017 i ddatblygu Cynllun Cymunedol Criccieth ar 23 Medi 2017.

Mae Croeso i chi ddanfon sylwadau at y Clerc ar e-bost clerccriccieth@gmail.com

Ymgynghoriad Cyngor Tref Criccieth ar argymhelliad gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg a nodwyd yn Adroddiad Cynigion Drafft Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn dilyn Arolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd.

Mae’r Comisiwn yn gwahodd sylwadau ac unrhyw dystiolaeth newydd cyn iddynt baratoi eu Cynigion Terfynol – cyfnod ymgynghori rhwng 30 Ionawr 2018 a 23 Ebrill 2018. Nid oedd Cyngor Gwynedd yn cynnig unrhyw newidiadau ar gyfer Criccieth. Er nad yw’r Comisiwn yn cynnig newid i drefniant daearyddol nac enw Ward Criccieth, mae’r Comisiynydd Iaith yn awgrymu:

“Y dylid ail enwi Criccieth yn “Cricieth”, gan mai dyma’r enw cydnabyddedig yn y Rhestr o Enwau Lleoedd. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn argymell, pan fydd yr enwau Cymraeg a Saesneg yn wahanol o un neu ddwy lythyren yn unig, argymhellir defnyddio ffurf unigol, gan ffafrio’r ffurf Gymraeg.”

Trafodwyd yr awgrym yma yng nghyfarfod Cyngor Tref Criccieth yn ddiweddar ac yn dilyn pleidlais roedd y mwyafrif o’r farn y dylid cadw enw hanesyddol, cydnabyddedig yr etholaeth, sef Criccieth ac mae hwn oedd y fersiwn Gymraeg cywir. Cytunwyd y dylid gwahodd sylwadau gan drigolion Criccieth i‘w danfon at y Clerc mewn da bryd cyn cyfarfod mis Ebrill o’r Cyngor. Beth yw eich barn? Os oes gennych sylwadau, croeso i chi gysylltu gyda’r Clerc erbyn 31 Mawrth 2018. Mae’r manylion cyswllt ar y safle We. Mae hawl gennych yn ogystal gyslltu yn uniongyrchol gyda’r Comisiwn.

Diwrnod o gasglu atgofion trigolion Cricieth o'r Rhyfel Byd Cyntaf

rhyfel-byd-cyntaf

Chwefror

£10,000 o arian Loteri Cenedlaethol i helpu Criccieth gofio ei chyfraniad i’r Rhyfel Byd Cyntaf

Ionawr

Arolwg o'r Trefniadau Etholidaol ar Gyfer Sir Gwynedd - Cynigion Drafft - cyfnod danfon sylwadau o 30/01/2018 i 23/04/2018.

Am ragor o wybodaeth defnyddiwch y linc isod:


2017

Medi

CREU CYNLLUN CYMUNEDOL CRICCIETH

Diwrnod agored yn Neuadd Goffa Criccieth 23-09-2017 11yb-4yp.

Am ragor o wybodaeth defnyddiwch y linc isod:


Mehefin

YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS TEITHIO LLESOL - Y Cam Nesaf

Bydd cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus yn cychwyn ar ddydd Mercher 28 Mehefin 2017 ac yn parhau am 12 wythnos tan ddydd Mercher 20 Medi 2017. Bydd cyfle i unrhyw un leisio eu barn ar ddarpariaeth Fapiau Rhwydwaith Integredig ar gyfer cerddwyr a beicwyr yng Ngwynedd.

Er mwyn cymryd rhan neu i yrru sylwadau sydd yn ymwneud gyda’r ymgynghoriad cyhoeddus a’r broses mapiau rhwydwaith integredig anfonwch e-bost at: teithio-llesol@gwynedd.llyw.cymru

Sesiynau ymgynghoriad cyhoeddus

Mae sesiynau ‘galw draw’ cyhoeddus wedi eu trefnu ar draws Gwynedd sy'n rhoi cyfle i drigolion gyfarfod gyda swyddogion y Cyngor i drafod y mapiau neu elfennau eraill o Deithio Llesol. Gweler lleoliadau a ddyddiadau isod:

 • 06/07/2017    Bangor                      Canolfan Siopa Deiniol, Stryd Fawr                    09:00 – 16:00
 • 11/07/2017    Pwllheli                     Ystafell 1, Frondeg                                                  09:00 – 16:00
 • 17/07/2017    Porthmadog             Y Ganolfan                                                               09:00 – 16:00
 • 19/07/2017    Dolgellau                  Ystafell 2, Pernarlag, Swyddfeydd y Cyngor      09:30 – 16:00
 • 24/07/2017    Caernarfon               Ystafell Cyhoeddus, Llyfrgell                                09:00 – 16:00

Am wybodaeth pellach ynghylch a Teithio Llesol, defnyddiwch y linciau isod:


RHYBUDD ETHOLIAD

Cyngor Gwynedd - DWYFOR

Etholiad Cynghorwyr Sir 4 Mai 2017


Ymgynghoriad ar agor

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad

Dyddiad cau: 11 Ebrill 2017