Newyddion Cyngor Tref Criccieth

2020

Mawrth

CEFNOGAETH COVID-19

Manylion o'r gefnogaeth sydd ar gael

GWYBODAETH COVID-19

Covid-19

Ionawr

ADRODDIAD AR Y DDYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH A CHYDNERTH ECOSYSTEMAU 2019

Darllen yr adroddiad

CYFETHOL I SEDDAU GWAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi dwy sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i’r seddau wag sydd i’w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel cynghorydd.

Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 29 Chwefror 2020 – gweler manylion cyswllt isod.

Dr Catrin Jones Clerc y Cyngor
Cae Gwenllian, Pentrefelin, Criccieth LL52 0RB
clerccriccieth@gmail.com

2019

Rhagfyr

SEDDI GWAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 2 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun, 20 Ionawr, 2020.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Darllen y rhybudd cyflawn

Tachwedd

Helpwch i lunio datganiad ardal

Beth yw datganiadau ardal?

Ffurflen archebu

Hydref

Poster dadorchuddiad cerflun Welsh Incident

Medi

Hysbyseb Swydd: Canfaswyr Etholiadol

Dilynwch y linc am ragor o fanylion (yn agor mewn ffenestr newydd): https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/ADNSwyddi/swydd.asp?iaith=cy&rhif_swydd=11199

Awst

Arolwg o Anghenion Tai Lleol

A oes angen am Dai Fforddiadwy ar gyfer pobl leol yn ardal Cricieth?

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Dewch i Ddweud Eich Dweud

Gwahoddiad i Sesiwn Galw i Mewn – Dyfodol Adeilad yr Hen Lyfrgell,Cricieth Croeso mawr i bawb!

Dydd Mercher 4ydd Medi 2019, Neuadd Goffa Cricieth Galwch draw unrhyw amser rhwng 2pm a 4pm NEU rhwng 5pm a 7pm. Cyfle i rannu barn mewn modd anffurfiol, bydd paned ar gael.

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Gorffennaf

digwyddiad-creadigol-awst-2019

CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i'r sedd wag sydd i'w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel cynghorydd. Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 19 Awst 2019 – gweler manylion cyswllt isod.

Dr Catrin Jones
Clerc y Cyngor
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RB

Mehefin

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr - cyfrifon y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 28 Mehefin, 2019.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Clerc y Cyngor,
Dyddiedig 10 Mehefin 2019.

Chwefror

Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad

Gweld y Rhybudd am fanylion pellach.

Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2019

Lawrlwytho'r arolwg.

Ionawr

Strydoedd Unigryw Criccieth – Tref sy’n Gweithio mewn Partneriaeth

Newyddion gwych wrth i Gyngor Tref Criccieth a Fforwm Busnes Criccieth ennill grant o £16,000 gan Arloesi Gwynedd Wledig ar gyfer prosiect Strydoedd Unigryw er mwyn cefnogi nifer o syniadau cyffrous sydd wedi eu cynnig i gynyddu ymwelwyr i’r dref.  Mae’r Cyngor Tref yn falch i gyfrannu £1,500 o gyllid tuag at hyn i wneud cyfanswm o £17,500 ar gyfer y prosiect hynod gyffrous hwn. Ers Medi 2017 mae Cyngor Tref Criccieth wedi gweithio gyda’r gymuned i ddatblygu Cynllun Cymunedol Criccieth er mwyn gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y dref. Cynhaliwyd Diwrnod Agored gan y Cyngor Tref  ar 23 Medi 2017 a fynychwyd gan gannoedd o breswylwyr ac ymwelwyr er mwyn rhoi cyfle i gasglu syniadau am Gynllun Cymunedol. Dilynwyd gyda gweithdai i ddatblygu’r cynllun yn 2018. O ganlyniad sefydlwyd grwpiau prosiect penodol sy’n adrodd i’r Cyngor Tref.  Mae gweithdai rheolaidd gyda pherchnogion busnes, trigolion, cymdeithasau, clybiau a grwpiau cymdeithasol eraill yn parhau i weithio ar nifer o amcanion a blaenoriaethau i’r dref fel rhan o’r cynllun. Un elfen bwysig yw economi'r dref.

Tref cymharol fychan, hanesyddol a ddeniadol glan y môr yw Criccieth sydd â rhywbeth i’w gynnig i ymwelwyr a’i phreswylwyr gydol y flwyddyn - fodd bynnag mae’n sialens barhaol i sicrhau economi sy’n ffynnu yn y dref oherwydd newid i arferion siopa sydd yn dueddiad cyffredinol ar hyd a lled y wlad. Dywedodd y Cyng. Elizabeth George, Cadeirydd y Cyngor: “Mae cydweithio yn sicrhau canlyniadau mwy effeithiol nag sy’n bosib drwy weithio’n unigol ac mae cyfleodd gwych ar gael oherwydd y cyllid ariannu arloesol yma i weithio mewn partneriaeth i gynyddu nifer yr ymwelwyr a’r gwariant yn yr ardal.  Mae misoedd cyffrous iawn o’n blaen yn y dref. Mae’r Cyngor Tref a Fforwm Busnes Criccieth yn edrych ymlaen at weithio gyda Hwb Criccieth a phobl ifanc y dref i wireddu amcanion y prosiect cyffrous hwn na fyddai’n bosib fel arall. Diolch i Arloesi Gwynedd Wledig am y gefnogaeth. Bydd cynlluniau a gweithgareddau yn cael eu rhannu maes o law.”
 

2018

Rhagfyr

CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i'r sedd wag sydd i'w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel Cynghorydd. Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 31 Ionawr 2019 – gweler manylion cyswllt isod.

Dr Catrin Jones
Clerc y Cyngor
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RB

Tachwedd

SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 14 Rhagfyr, 2018.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Clerc y Cyngor,
Dyddiedig 26 Tachwedd 2018.

RHAGLEN WYTHNOS Y COFIO

1918 - 2018

4.11.2018 - 11.11.2018

Gweld y rhaglen am y manylion llawn.

Medi

GRANTIAU HYD AT £1,500

Cist Gymunedol Gwynedd

Gweld yr hysbyseb am y manylion llawn.

Gorffennaf

CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i’r sedd wag sydd i’w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel Cynghorydd. Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 31 Awst 2018 – gweler manylion cyswllt isod.

Dr Catrin Jones (Clerc y Cyngor)
Cae Gwenllian, Pentrefelin, Criccieth LL52 0RB
clerccriccieth@gmail.com

Mehefin

SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 6 Gorffennaf, 2018.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor.

Clerc y Cyngor,
Dyddiedig 18 Mehefin 2018.

Mai

HYSBYSEB - Archwilio Ffurflen Flynyddol Cyngor Tref Criccieth

Gweld yr hysbyseb am y manylion llawn.

Mawrth

Cynllun Cymunedol Criccieth

Dyma adroddiad y Cyngor Tref yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar 23 Medi 2017 i ddatblygu Cynllun Cymunedol Criccieth ar 23 Medi 2017.

Mae Croeso i chi ddanfon sylwadau at y Clerc ar e-bost clerccriccieth@gmail.com

Ymgynghoriad Cyngor Tref Criccieth ar argymhelliad gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg a nodwyd yn Adroddiad Cynigion Drafft Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru yn dilyn Arolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd.

Mae’r Comisiwn yn gwahodd sylwadau ac unrhyw dystiolaeth newydd cyn iddynt baratoi eu Cynigion Terfynol – cyfnod ymgynghori rhwng 30 Ionawr 2018 a 23 Ebrill 2018. Nid oedd Cyngor Gwynedd yn cynnig unrhyw newidiadau ar gyfer Criccieth. Er nad yw’r Comisiwn yn cynnig newid i drefniant daearyddol nac enw Ward Criccieth, mae’r Comisiynydd Iaith yn awgrymu:

“Y dylid ail enwi Criccieth yn “Cricieth”, gan mai dyma’r enw cydnabyddedig yn y Rhestr o Enwau Lleoedd. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn argymell, pan fydd yr enwau Cymraeg a Saesneg yn wahanol o un neu ddwy lythyren yn unig, argymhellir defnyddio ffurf unigol, gan ffafrio’r ffurf Gymraeg.”

Trafodwyd yr awgrym yma yng nghyfarfod Cyngor Tref Criccieth yn ddiweddar ac yn dilyn pleidlais roedd y mwyafrif o’r farn y dylid cadw enw hanesyddol, cydnabyddedig yr etholaeth, sef Criccieth ac mae hwn oedd y fersiwn Gymraeg cywir. Cytunwyd y dylid gwahodd sylwadau gan drigolion Criccieth i‘w danfon at y Clerc mewn da bryd cyn cyfarfod mis Ebrill o’r Cyngor. Beth yw eich barn? Os oes gennych sylwadau, croeso i chi gysylltu gyda’r Clerc erbyn 31 Mawrth 2018. Mae’r manylion cyswllt ar y safle We. Mae hawl gennych yn ogystal gyslltu yn uniongyrchol gyda’r Comisiwn.

Diwrnod o gasglu atgofion trigolion Cricieth o'r Rhyfel Byd Cyntaf

rhyfel-byd-cyntaf

Chwefror

£10,000 o arian Loteri Cenedlaethol i helpu Criccieth gofio ei chyfraniad i’r Rhyfel Byd Cyntaf

Ionawr

Arolwg o'r Trefniadau Etholidaol ar Gyfer Sir Gwynedd - Cynigion Drafft - cyfnod danfon sylwadau o 30/01/2018 i 23/04/2018.

Am ragor o wybodaeth defnyddiwch y linc isod:


2017

Medi

CREU CYNLLUN CYMUNEDOL CRICCIETH

Diwrnod agored yn Neuadd Goffa Criccieth 23-09-2017 11yb-4yp.

Am ragor o wybodaeth defnyddiwch y linc isod:


Mehefin

YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS TEITHIO LLESOL - Y Cam Nesaf

Bydd cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus yn cychwyn ar ddydd Mercher 28 Mehefin 2017 ac yn parhau am 12 wythnos tan ddydd Mercher 20 Medi 2017. Bydd cyfle i unrhyw un leisio eu barn ar ddarpariaeth Fapiau Rhwydwaith Integredig ar gyfer cerddwyr a beicwyr yng Ngwynedd.

Er mwyn cymryd rhan neu i yrru sylwadau sydd yn ymwneud gyda’r ymgynghoriad cyhoeddus a’r broses mapiau rhwydwaith integredig anfonwch e-bost at: teithio-llesol@gwynedd.llyw.cymru

Sesiynau ymgynghoriad cyhoeddus

Mae sesiynau ‘galw draw’ cyhoeddus wedi eu trefnu ar draws Gwynedd sy'n rhoi cyfle i drigolion gyfarfod gyda swyddogion y Cyngor i drafod y mapiau neu elfennau eraill o Deithio Llesol. Gweler lleoliadau a ddyddiadau isod:

  • 06/07/2017    Bangor                      Canolfan Siopa Deiniol, Stryd Fawr                    09:00 – 16:00
  • 11/07/2017    Pwllheli                     Ystafell 1, Frondeg                                                  09:00 – 16:00
  • 17/07/2017    Porthmadog             Y Ganolfan                                                               09:00 – 16:00
  • 19/07/2017    Dolgellau                  Ystafell 2, Pernarlag, Swyddfeydd y Cyngor      09:30 – 16:00
  • 24/07/2017    Caernarfon               Ystafell Cyhoeddus, Llyfrgell                                09:00 – 16:00

Am wybodaeth pellach ynghylch a Teithio Llesol, defnyddiwch y linciau isod:


RHYBUDD ETHOLIAD

Cyngor Gwynedd - DWYFOR

Etholiad Cynghorwyr Sir 4 Mai 2017


Ymgynghoriad ar agor

Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad

Dyddiad cau: 11 Ebrill 2017