Cyngor Tref Criccieth logo
Stunning Image from the Castle in Criccieth

Croeso i wefan Cyngor Tref Criccieth
Welcome to the Criccieth Town Council website


Rydym yn gweithio i ddatblygu ein gwefan newydd ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
We are currently working on our new website. In the mean time, if you have any enquiries please contact us.

MANYLION CYSWLLT / CONTACT INFORMATION


Anfonwch unrhyw ohebiaeth at sylw'r Cyngor i'r Clerc os gwelwch yn dda / Please send any correspondence for the attention of the Council via the Clerk /

Dr Catrin Jones

Cae Gwenllian,
Pentrefelin,
Criccieth,
Gwynedd,
LL52 0RB

(01766) 523294 | clerccriccieth@gmail.com

Canolfan Bleidleisio / Polling Station
Neuadd Goffa Criccieth / Criccieth Memorial Hall

Y CYNGOR / THE COUNCIL


Cadeirydd y Cyngor / Chairman: Robert Cadwalader

Is-Gadeirydd y Cyngor / Vice-chair: Sian Williams

Cynghorwyr / Councillors:

Phil Jones
Dafydd Lloyd
R.T. Price
Wayne Roberts
Eirwyn Williams
Angela Hughes
Ffion Meleri Gwyn
Alice Roberts
Nan Davies-Hughes

CYSYLLTWCH Â NI
CONTACT US

NEWYDDION DIWEDDARAF / LATEST NEWS


CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL / CO-OPTION TO CASUAL VACANCIES

Cliciwch yma am yr fersiwn PDF yr hysbysiad

Click here for the PDF version of the notice


Gorffennaf: SEDD WAG ACHLYSUROL / July: CASUAL VACANCY

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth. Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener 21 Awst, 2020.

Dr Catrin Jones - Clerc y Cyngor.

NOTICE IS HEREBY GIVEN of a casual vacancy in the office of councillor on Criccieth Town Council. An election will be held to fill the vacancy if a request in writing for an election which includes the signatures of ten electors of the said community is sent to The Returning Officer, Gwynedd Council, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH within the period ending at 12 noon on Friday, 21 August, 2020. In the absence of a request for an election, the vacancy will be filled by the Council.

Dr Catrin Jones - Clerk to the Council.


Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 / Public Audit (Wales) Act 2004

Hysbysiad o ddyddiad penodiedig ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Click here for more information (Welsh only)

© 2020 Cyngor Tref Criccieth - Website by Delwedd
Rhybudd Preifatrwydd / Privacy Notice