Cyngor Tref Criccieth logo
Stunning Image from the Castle in Criccieth

Croeso i wefan Cyngor Tref Criccieth
Welcome to the Criccieth Town Council website


Rydym yn gweithio i ddatblygu ein gwefan newydd ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.
We are currently working on our new website. In the mean time, if you have any enquiries please contact us.

MANYLION CYSWLLT / CONTACT INFORMATION


Anfonwch unrhyw ohebiaeth at sylw'r Cyngor i'r Clerc os gwelwch yn dda / Please send any correspondence for the attention of the Council via the Clerk /

Dr Catrin Jones

Cae Gwenllian,
Pentrefelin,
Criccieth,
Gwynedd,
LL52 0RB

(01766) 523294 | clerccriccieth@gmail.com

Canolfan Bleidleisio / Polling Station
Neuadd Goffa Criccieth / Criccieth Memorial Hall

Y CYNGOR / THE COUNCIL


Cadeirydd y Cyngor / Chairman: Robert Cadwalader

Is-Gadeirydd y Cyngor / Vice-chair: Sian Williams

Cynghorwyr / Councillors:

Phil Jones
Dafydd Lloyd
Wayne Roberts
Eirwyn Williams
Angela Hughes
Ffion Meleri Gwyn
Alice Roberts
Nan Davies-Hughes
Delyth Lloyd
Dr Peter Harlech Jones

CYSYLLTWCH Â NI
CONTACT US

GWYBODAETH PWYSIG / IMPORTANT INFORMATION


NEWYDDION DIWEDDARAF / LATEST NEWS


CYNGOR TREF CRICCIETH - CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi un sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i’r sedd wag sydd i’w llenwi.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd drwy lythyr gan unigolion sy’n gymwys i wasanaethu fel cynghorydd. Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor erbyn 31 Mai 2021.

Cliciwch am fwy o wybodaeth

CRICCIETH TOWN COUNCIL - CO-OPTION TO CASUAL VACANCY

NOTICE IS HEREBY GIVEN of the Town Council’s intention to co-opt to fill one casual vacancy in the office of councillor.

Invitations to apply for the office are invited from persons qualified to serve as a councillor. Applications should be submitted to the Town Clerk by 31 May 2021.

Click here for more information


CYFETHOL I SEDD WAG ACHLYSUROL / CO-OPTION TO CASUAL VACANCIES

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN ei fod yn fwriad gan y Cyngor Tref lenwi sedd achlysurol cynghorydd drwy gyfethol i’r sedd wag sydd i’w llenwi.

NOTICE IS HEREBY GIVEN of the Town Council’s intention to co-opt to fill the casual vacancy in the office of councillor.

Cliciwch yma am yr fersiwn PDF llawn o'r hysbysiad

Click here for the full PDF version of the notice


Ymgynghori Statudol ar ysgol newydd yng Nghricieth / Statutory consultation on a new school in Criccieth

Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd gyda Panel Adolygu Lleol i drafod opsiynau posib ar gyfer ysgol newydd yng Nghricieth, penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd mewn cyfarfod ar 13 Hydref 2020 i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle newydd, cyfeirir ato fel safle A497, ar 1 Medi 2023.

Bydd y cyfnod ymgynghori statudol yn rhedeg o 6 Tachwedd 2020 tan 1:00yh ar 18 Rhagfyr 2020.

Mae’r ddogfen ymgynghori statudol a’r holl ddogfennau perthnasol ar gael ar wefan y Cyngor yma.

Following a series of meetings with a Local Review Panel to discuss possible options for a new school in Criccieth, Gwynedd Council's Cabinet at a meeting on 13 October 2020 decided to undertake a statutory consultation process, in accordance with the requirements of section 48 of the School Standards and Organisation Act (Wales) 2013, on the proposal to increase the capacity of Ysgol Treferthyr to 150 and relocate the school to a new site, referred to as the A497 site, on 1 September 2023.

The statutory consultation period runs from 6 November 2020 until 1:00pm on 18 December 2020.

The statutory consultation document and all relevant documents are available on the Council’s website here.


Gorffennaf: SEDD WAG ACHLYSUROL / July: CASUAL VACANCY

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Tref Criccieth. Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener 21 Awst, 2020.

Dr Catrin Jones - Clerc y Cyngor.

NOTICE IS HEREBY GIVEN of a casual vacancy in the office of councillor on Criccieth Town Council. An election will be held to fill the vacancy if a request in writing for an election which includes the signatures of ten electors of the said community is sent to The Returning Officer, Gwynedd Council, Council Offices, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH within the period ending at 12 noon on Friday, 21 August, 2020. In the absence of a request for an election, the vacancy will be filled by the Council.

Dr Catrin Jones - Clerk to the Council.


Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 / Public Audit (Wales) Act 2004

Hysbysiad o ddyddiad penodiedig ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Click here for more information (Welsh only)

© 2021 Cyngor Tref Criccieth - Website by Delwedd
Rhybudd Preifatrwydd / Privacy Notice